За нас

МИСИЯ – Образователната институция осигурява равен достъп и качествено образование за всички деца  и организира  среда за провеждане на  творчески, спокоен и качествен образователен процес. Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребности. Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, съобразно държавната политика за предучилищно образование, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи

ВИЗИЯ – Място уютно, спокойно и сигурно, в което децата да бъдат обградени с много обич, топлина и разбиране, постигнато със зачитане на детските интереси, възрастовите и личните потребности, стимулиране на творческия потенциал и индивидуалното развитие на всяко дете.

ЕКИП – Педагогически персонал:  директор: Катя Вълева,

Старши учители:

Учители: Маргарита Бомбова, Дора Петрова, Илияна Краева , Айтен Юмерова, Златка Великова, Янка Господинова, Антония Балтова ,Стойка Михнева,  Айнур Хюсеинова

Непедагогически персонал:

Административен персонал: Кремена Славова, Галина Стоянова

Помощник-възпитатели: Донка Динева, Стефка Тенева, Елена Георгиева,  Радинка Иванова, Николинка Парушева, Димитринка Василева, Румяна Кондева , Еленка Антонова, Татяна Петрова

Медицински персонал: Диана Иванова, Мариела Димитрова, Марияна Тодорова

Образователен медиатор: Ангел Тичалиев

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА цоиуем162

– доклад-цоидуем-директор

ПРОЕКТ “АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”-   апспо161